©2014-2022, TRUNG TÂM Y TẾ
THỊ XÃ THÁI HÒA

Địa chỉ: Khối Quang Trung, P quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An. Lịch công tác